Všeobecné obchodné podmienky pre podnikateľov a právnické osoby

Spoločnosť Miroslav Čičmanec-SecoTex Slovakia IČO: 32 026 307, DIČ : 1020564061 IČ DPH: SK1020564061, so sídlom Smreková 16,974 05 Banská Bystrica zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Banská Bystrica pod číslom 601-7874 vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky:

I. Úvodné ustanovenia

 1. Predávajúcim sa rozumie spoločnosť Miroslav Čičmanec -SecoTex Slovakia IČO: 32 026 307 so sídlom Smreková 16 ,97405 Banská Bystrica, ktorá v právnych vzťahoch, v ktorých sa majú tieto Všeobecné obchodné podmienky uplatňovať, vystupuje vždy v rámci predmetu svojho podnikania v právnej pozícii predávajúceho. Pokiaľ sa v týchto Všeobecných obchodných podmienkach hovorí o predávajúcom, rozumie sa ním spoločnosť Miroslav Čičmanec-SecoTex Slovakia.
 2. Kupujúcim sa rozumie akákoľvek právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá kupuje od predávajúceho ním predávaný tovar, a to na účely svojho podnikania a ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi.
 3. Tovarom sa rozumie hnuteľná vec, ponúkaná predávajúcim neobmedzenému počtu kupujúcich v rámci predmetu svojho podnikania prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného na adrese www.secotex.sk.
 4. Všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení.
 5. Záväzok predávajúceho zahŕňa len dodanie tovaru podľa objednávky kupujúceho a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov .
 6. Účelom týchto Všeobecných obchodných podmienok je rámcová úprava práv a povinností zmluvných strán pri predaji tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.secotex.sk.
 7. Predávajúci je platcom DPH .

II. Platnosť všeobecných obchodných podmienok

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú kúpno-predajné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim.
 2. Dodávky, služby a ponuky predávajúceho sa uskutočnia na základe týchto Všeobecných obchodných podmienok a to za predpokladu, že medzi predávajúcim a kupujúcim nebude uzatvorená osobitná kúpna zmluva (rámcová alebo jednorazová).
 3. Ustanovenia osobitných (rámcových alebo jednorazových) kúpnych zmlúv majú prednosť pred ustanoveniami týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 4. Osobný styk predávajúceho a kupujúceho a osobný odber tovaru je možný po predchádzajúcej dohode.
 5. Predávajúci neprevádzkuje kamenný obchod.

III. Ponuka. Objednávka tovaru. Uzavretie zmluvy

 1. Ponuka tovaru predávajúceho uverejnená na stránke www.secotex.sk sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, i keď sa predávajúci touto ponukou obracia na vopred neurčitý okruh neurčitých osôb, a ako taká je pre predávajúceho záväzná, vrátane uvedenej kúpnej ceny. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ponuky tovaru uverejneného na stránke www.secotex.sk, pričom pre kupujúceho je záväzná tá ponuka tovaru, ktorá bola zverejnená na uvedenej internetovej adrese v čase doručenia úplnej objednávky kupujúceho predávajúcemu formou elektronickej pošty alebo prostredníctvom nákupného košíka uverejneného na tejto internetovej stránke ako súčasť internetového obchodu predávajúceho.
 2. Kupujúci má možnosť objednať tovar priamo na internetovej stránke www.secotex.sk formou nákupného košíka prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na tejto internetovej stránke. Kupujúci pri objednávke formou nákupného košíka prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred definitívnym odoslaním objednávky má kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla ,,Späť", ktorým sa kupujúci vráti do predošlých krokov. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom ,,Odoslať objednávku".
 3. Objednávka kupujúceho musí obsahovať tieto povinné údaje:
  1. obchodné meno kupujúceho
  2. miesto podnikania alebo sídlo kupujúceho
  3. telefonický kontakt na kupujúceho
  4. IČO a DIČ kupujúceho ,pri platcovi DPH - IČ DPH
  5. miesto dodávky tovaru
  6. druh tovaru
  7. množstvo tovaru
 4. Ak nebude objednávka obsahovať tieto náležitosti podľa predchádzajúceho bodu, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich objednávku predávajúcemu sa objednávka považuje za úplnú.
 5. Odoslanou objednávkou je kupujúci záväzne viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie bude doručené predávajúcemu skôr, ako predávajúci odošle potvrdenie objednávky kupujúcemu.
 6. Predávajúci si vyhradzuje v určitých prípadoch ( neobvykle veľké množstvo tovaru, dodávka do zahraničia a podobne) právo vyžiadať si od kupujúceho pred odoslaním potvrdenia objednávky dodanie ďalších príslušných podkladov (napr. doklady preukazujúce právnu existenciu kupujúceho, doklady k daňovej registrácii
 7. Predávajúci bezodkladne spracuje každú objednávku a najneskôr do 24 hodín a potvrdí podanú objednávku, spravidla formou elektronickej pošty.

 1. Potvrdenie objednávky obsahuje najmä tieto údaje:
  1. obchodné meno kupujúceho
  2. miesto podnikania alebo sídlo kupujúceho
  3. IČO a DIČ kupujúceho
  4. miesto dodávky tovaru
  5. druh /kód/ tovaru
  6. množstvo tovaru
  7. konečná cena objednaného tovaru bez DPH
  8. sadzba DPH
  9. konečná cena tovaru s DPH
  10. náklady na dopravu tovaru
  11. ako prílohu potvrdenia objednávky predávajúci zašle kupujúcemu aj tieto Všeobecné obchodné podmienky.
 2. Predávajúci na potvrdenie objednávky formou elektronickej pošty môže využiť službu elektronickej pošty vyžadujúcu spätné potvrdenie otvorenia potvrdzujúceho emailu. Predávajúci môže robiť splnenie svojho záväzku závislým na doručení spätného potvrdenia otvorenia potvrdzujúceho emailu, najmä pri dodaní väčšieho alebo neobvyklého množstva tovaru.
 3. Potvrdením objednávky kúpna zmluva sa považuje za uzavretú a záväznú pre obidve zmluvné strany.
 4. Pokiaľ dôjde k uzavretiu osobitnej (rámcová alebo jednorazová) kúpnej zmluvy, táto musí byť vyhotovená písomne, a to vo dvoch vyhotoveniach. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia takto uzavretej kúpnej zmluvy sa musia vykonať formou písomných dodatkov ku kúpnej zmluve.

IV. Ceny

 1. Ceny uvedené na internetovej stránke www.secotex.sk je záväzné a konečné. Pre predávajúceho a kupujúceho je záväzná cena v čase účinnej úplnej objednávky, t.j. v čase, keď objednávka je riadne podaná a obsahuje všetky stanovené náležitosti a ktorá bude predávajúcemu aj doručená. Toto pravidlo sa rovnako vzťahuje na akciový tovar.
 2. Cena uvedená v predchádzajúcom bode zahŕňa všetky náklady predávajúceho, vrát. DPH, s výnimkou poštovného ak ďalej nie je stanovené inak.
 3. Ceny sú vždy uvedené v eurách. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu sa realizuje v eurách. V prípade objednávok z krajín platiacich inou menou než EUR je možná po predchádzajúcej dohode a odsúhlasení aktuálneho menového kurzu platba aj inou menou.

V. Platobné podmienky

 • Najpoužívanejším spôsobom platby je platba prostredníctvom dobierky, preto tento spôsob zvolil aj náš internetový obchod. Objednávku budete platiť pri preberaní tovaru priamo v hotovosti kuriérovi Slovenskej pošty .Platba na dobierku je spoplatnená sumou vo výške 1,50€ za každú objednávku .
 • Samozrejme si môžete zvoliť aj inú možnosť úhrady a to platbu prevodom na náš účet na základe proforma faktúry , ktorú Vám zašleme na Váš email po vytvorení objednávky. Po pripísaní platby na náš účet Vám bude tovar odoslaný do 24 hodín. Pri platbe na účet neplatíte žiadne poplatky ako pri dobierke.

VI. Dodacie podmienky

 1. Dodacia lehota je 1.až 2. dni od odoslania z nášho obchodu na adresu, ktorú uvediete v objednávke .O odoslaní zásielky bude predávajúci informovať kupujúceho na email uvedený v objednávke .
 2. Predávajúci má právo nedodať tovar takému kupujúcemu, ktorý má voči predávajúcemu akýkoľvek neuhradený splatný záväzok. Nedodanie tovaru v tomto prípade nie je porušením povinností a záväzku predávajúceho.
 3. Miestom dodania tovaru je miesto, ktoré je uvedené v objednávke. Ak v objednávke nie je uvedené iné miesto dodávky tovaru, má sa za to, že tovar treba kupujúcemu odoslať na miesto jeho podnikania alebo v mieste jeho sídla.
 4. Ak vznikne prekážka, brániaca predávajúcemu v dodaní tovaru, informuje o tom kupujúceho a dohodne s ním ďalší postup.
 5. Cena poštovného sa urči podľa váhy objednaného tovaru a to nasledovne : váha do 10kg-5,90€ do 20kg-7,50€ do 30kg-10€ do 40kg 13€ do 50kg 15€ .Cena poštovného nezahŕňa cenu služby dobierka !!! Jedna objednávka môže mať max.50kg.
 6. V prípade, že kupujúci neprevezme objednaný tovaru, je povinný uhradiť náklady, ktoré tak predávajúcemu vznikli na poštovnom .
 7. Tovar je dodaný vo vhodnom obale prispôsobenom druhu tovaru a pre dohodnuté dopravné podmienky tak, aby sa zabránilo poškodeniu tovaru v priebehu dopravy. Obaly a náklady na balenie sú v nákladoch predávajúceho.
 8. Kupujúci je povinný tovar od prepravnej služby /pošty/ riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov, množstvo dodaného tovaru a v prípade akýchkoľvek vád tieto neodkladne, najneskôr do 24 hodín, oznámiť predávajúcemu.
 9. Spolu s dodaným tovarom predávajúci vždy odovzdá kupujúcemu faktúru , v ktorej je uvedená presná identifikácia dodaného tovaru a jeho množstvo.
 10. Predávajúci má povinnosť odovzdať kupujúcemu všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.
 11. Predávajúci má povinnosť odovzdať kupujúcemu pri dodávke tovaru faktúru s náležitosťami daňového dokladu.
 12. Predávajúci nezodpovedá za škodu na tovare, spôsobenú prepravnou spoločnosťou. Na škodu spôsobenú prepravnou službou sa vzťahujú obchodné podmienky prepravcu.

VII. Prechod nebezpečenstva škody na tovare

 1. Riziko vzniku škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamžiku, keď tovar bol prevzatý kupujúcim.

VIII. Výhrada vlastníctva

 1. Vlastnícke práva k tovaru prechádzajú na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade neuhradenia kúpnej ceny riadne a včas nesmie s nezaplateným tovarom až do zaplatenia kúpnej ceny inak právne disponovať,

IX. Reklamácia

 1. Kupujúci berie na vedomie, že tovar /second hand / predávaný v elektronickom obchode www.secotex.sk, IČO :32026307 , je tovar použitý a jeho cena už zohľadňuje mieru opotrebovania či prípadné vady tovaru, preto nie je zo strany predávajúceho SecoTex Slovakia , na použitý tovar – second hand, kupujúcemu poskytnutá žiadna záruka za akosť. Pokiaľ nebude kupujúci s tovarom spokojný, môže kontaktovať predávajúceho SecoTex Slovakia emailom: info@secotex.sk alebo na tel.čisle 0917 181 015.
 2. Predávajúci neposkytuje na tovar záruku za akosť [v zmysle § 429 zákona č. 513/1991 Zb., obchodného zákonníku, v znení neskorších predpisov (ďalej iba "obchodný zákonník")].

X. Záverečné ustanovenia

 1. Pre tieto Všeobecné obchodné podmienky a všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim platí právny poriadok Slovenskej republiky.
 2. V prípade, že niektoré ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok sú alebo sa stanú neplatnými, neúčinnými alebo nerealizovateľnými, nebude týmto ovplyvnená platnosť, účinnosť a realizovateľnosť ostatných bodov týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 3. Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami pri plnení zmluvných povinností budú riešené mimosúdnou cestou, ak by napriek tomu nedošlo k dohode, platí, že v prípade sporu je pre jeho rozhodnutie príslušný všeobecný súd.
 4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 01.06.2024.